รายละเอียด

ชื่อห้องประชุม ขนาด รองรับจำนวนคน ผู้ดูแล โทร สถานะ
ห้องประชุมแก่นไพร ใหญ่ 150 สารสนเทศ 110 ใช้งานได้
ห้องประชุม Video Conference เล็ก 12 สารสนเทศ 110 ใช้งานได้