รายละเอียด

ชื่อห้องประชุม ขนาด รองรับจำนวนคน ผู้ดูแล โทร สถานะ
ห้องประชุมแก่นไพร ใหญ่ 60 สารสนเทศ 110 ใช้งานได้
ห้องประชุม Video Conference ชั้น 2 ส่วนอำนวยการ เล็ก 10 สารสนเทศ 110 ใช้งานได้
ห้องประชุม 3 ชั้น 2 ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น เล็ก 10 สารสนเทศ / ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น 115/110 ปิดปรับปรุง